Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Tand’Arts Services B.V., (KvK 59649844) degebitskliniek.nl, met handelsnaam De Gebitskliniek, hierna tenoemen: “De Gebitskliniek”.

1. DE OVEREENKOMST

1. Deze algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelovereenkomst op grond van artikel 7:446 lid 1 BW tussen De Gebitskliniek en de cliënt, hierna te noemen de Overeenkomst.

2. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1. De Gebitskliniek staat er voor in dat de werkzaamheden die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verricht voldoen aan de maatstaven die een goed hulpverlener in acht dient te nemen en in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen (waaronder de WGBO) alsmede met de algemeen geldende richtlijnen.

2. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De (tand)arts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

3. De Gebitskliniek is bij uitvoering van de Overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. De Gebitskliniek is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

4. Cliënt dient te allen tijde De Gebitskliniek volledig en waarheidsgetrouw te informeren inzake de algemene gezondheid van de cliënt en inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

3. KOSTEN

1. De kosten van een tandheelkundige behandeling worden gedeclareerd overeenkomstig de geldende UTP tarieven zoals die door de NZa zijn vastgesteld en zijn vastgelegd in de tariefsbeschikking tandheelkundige zorg (www.NZa.nl).

2. De tarievenlijst tandheelkundige zorg is te raadplegen op de in de aanhef genoemde website van De Gebitskliniek. De tarieven kunnen van tijd tot tijd worden aangepast.

3. Voor alle behandelingen die een totaalbedrag van EUR 250,- of meer bedragen, verstrekt De Gebitskliniek voorafgaand aan de behandeling een begroting.

4. Bij noodzakelijke wijziging van de behandeling als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die een overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen na overleg met de cliënt, de extra te maken kosten bij cliënt in rekening worden gebracht.

5. Techniekkosten worden apart in rekening gebracht. Op verzoek van cliënt of diens verzekeraar overlegt De Gebitskliniek hiervan de specificatie.

6. Tot 2 jaar na de behandeling kan De Gebitskliniek de code factureren of wijzigen met terugwerkende kracht.

7. Behandelingen onder € 60, een intakegesprek of een second opinion dienen direct aan de balie te worden betaald. U ontvangt hiervan een nota die u (mogelijk) kunt indienen bij uw zorgverzekeraar. Voor de overige behandelingen geldt:

Verzekerde zorgIndien u verzekerd bent voor tandheelkundige behandelingen (tenzij een behandeling onder € 60, een intakegesprek of een second opinie) wordt de factuur rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar verzonden. Het is mogelijk dat uw zorgverzekeraar de behandeling slechts deels vergoed. In dat geval dient u het resterende bedrag zelf te betalen.

Niet-verzekerde zorgIndien u niet verzekerd bent voor tandheelkundige behandelingen, dient u zelf direct na afloop van de behandeling te betalen aan de balie. 

AanbetalingBehandelplannen boven € 500 die niet gedekt worden door uw zorgverzekering dient u aan te betalen. Het aanbetalingsbedrag is afhankelijk van het type behandeling en bedraagt minimaal 70% van het honorarium en 100% van de techniekkosten. De aanbetaling dient 14 dagen voor de behandeling te zijn ontvangen.

4. ANNULEREN VAN AFSPRAKEN

1. Vastgestelde afspraken kunnen door cliënt kosteloos worden verzet of geannuleerd tot maximaal 48 uur voor het geplande tijdstip. Afspraken op maandag kunnen tot vrijdagmiddag 12:00 uur kosteloos worden geannuleerd of verzet. Bij het niet of niet tijdig verzetten of annuleren van de afspraak zal De Gebitskliniek de gereserveerde tijd en/of afgesproken behandeling met code C90 in rekening brengen waarbij rekening wordt gehouden met de duur van de geplande behandeling, waarvoor wordt verwezen naar de tarievenlijst welke te vinden is op de in de aanhef genoemde website.

2. De Gebitskliniek is te allen tijde bevoegd om vastgestelde afspraken met de cliënt te verzetten of te annuleren.

5. ANNULEREN VAN BEHANDELING

1. Indien cliënt, nadat een behandelovereenkomst tot stand is gekomen, de behandeling geheel of gedeeltelijke annuleert, is De Gebitskliniek gerechtigd om alle in verband met die behandeling door haar en door derden gemaakte kosten geheel bij de cliënt in rekening te brengen.

6. DECLARATIE

1. Infomedics verzorgt voor De Gebitskliniek de declaraties. Hierop zijn de Infomedics betalingsvoorwaarden van toepassing. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi en Eemland onder nummer 04048143. De betalingsvoorwaarden liggen tevens ter inzage bij De Gebitskliniek, staan op de website van De Gebitskliniek en zijn beschikbaar bij Infomedics (www.infomedics.nl).

2. Indien nota’s door Infomedics wegens betalingsachterstand van de cliënt niet meer worden geaccepteerd, is De Gebitskliniek gerechtigd verdere behandeling op te schorten, of deze slechts te verrichten tegen directe betaling door cliënt.

7. RECLAME

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of de factuur dienen door de cliënt binnen 30 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan De Gebitskliniek.

2. Een klacht, als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de cliënt niet op.

3. De klacht zal door De Gebitskliniek worden behandeld volgens de Klachtenregeling van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

4. Als een klacht gegrond is en herstel mogelijk is, zal De Gebitskliniek de werkzaamheden alsnog verrichten, zoals overeengekomen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

1. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.

2. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan de berekening gemaakt door Zorgsom.

9. TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt en De Gebitskliniek is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomst tussen cliënt en De Gebitskliniek, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechter in Amsterdam. 10.

OVERIGE BEPALINGEN

1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.